Witamy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Leszna). Poradnia udziela także pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Nasze usługi

W skrócie oferujemy

Diagnozujemy

iagnozujemy poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  • predyspozycji i uzdolnień
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
  • specyficznych trudności w uczeniu się

Wspomagamy dzieci i młodzież

wspomagamy dzieci i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież

  • szczególnie uzdolnioną
  • niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • z zaburzeniami komunikacji językowej
  • z chorobami przewlekłymi

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży

prowadzimy terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin

Dowiedz się więcej o ofercie