Start | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Leszno

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Leszna). Poradnia udziela także pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne; odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia

W skrócie oferujemy

Diagnozujemy

diagnozujemy poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się;

Wspomagamy dzieci i młodzież

wspomagamy dzieci i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież:
  • szczególnie uzdolnioną,
  • niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami przewlekłymi;

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży

prowadzimy terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

Ostanie wpisy z Blogu

Uwaga!

Możecie Państwo skorzystać z pomocy konkretnego pracownika Poradni- w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, w dniu pełnienia przez niego dyżuru. Wykaz dyżurów znajduje się na naszej stronie...

Inne publikacje

Bajka relaksacyjna w terapii logopedycznej. Bajka terapeutyczna. Odwaga. Nie bój się nie bać. Nie muszę, ale chcę.

Publikacje Doradztwo edukacyjno - zawodo…

Odkrywanie predyspozycji dziecka (poradnik dla rodzica). Autotest zainteresowań i predyspozycji dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń w gąszczu informacji...- prezentacja Oferta zajęć aktywizujących edukacyjno- zawodowe wybory uczniów szkół gimnazjalnych miasta Leszna- Kalejdoskop Kariery Projekt zajęć...

Kontakt

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno
tel./fax. 65 529 30 35
65 529 64 71
e-mail: poradniapedag@autograf.pl

sprawdz Dyżury / Czas pracy