Oferta - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Leszno

Oferta

Na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie prowadzona jest:

 • Szkoła dla rodziców.
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- komepnsacyjne w szkole.
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem zdolnym w szkole.
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole.
 • Grupa wsparcia dla psychologów pracujących w szkole.
 • Superwizja dla psychologów ze szkół i placówek oświatowych miasta Leszna.

 

                          Tematyka szkoleń                                 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych/ prelekcje dla nauczycieli

 

 

Temat

Prowadzący

Profilaktyka przemocy i agresji na terenie szkoły.

mgr Izabela Skoracka- warsztat do 20 osób

Samookaleczenia i zachowania autodestrukcyjne.

mgr Izabela Skoracka

Praca z uczniem o SPE.

mgr Izabela Skoracka

 

 

 

 

 

Dysleksja jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

mgr Justyna Markowiak

Ryzyko dysleksji – problem diagnozowanie.

mgr Justyna Markowiak

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.

mgr Justyna Markowiak

Uczeń z dysleksją w szkole.

mgr Krystyna Lewicka

Udzielanie pomocy uczniom z dysleksją - wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem w procesie lekcyjnym.

mgr Krystyna Lewicka

Objawy dysleksji u uczniów klas I- III, IV – VI.

mgr Krystyna Lewicka

Praca z uczniem z autyzmem w placówce oświatowej.

 

 

mgr Kamila Wieczorek

 

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w placówce oświatowej.

 

mgr Kamila Wieczorek

 

Profilaktyka przemocy i agresji na terenie szkoły.

mgr Kamila Wieczorek- warsztat do 20 osób

PoMOCne sposoby komunikowania się w relacjach międzyludzkich.

mgr Magdalena Kryś

Poczucie własnej wartości dziecka – jak je wzmacniać.

mgr Magdalena Kryś

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Dla uczniów

Temat

Prowadzący

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

mgr Izabela Skoracka

Nie bądź małpą – bądź sobą – zajęcia profilaktyczne.

mgr Izabela Skoracka

Ćwiczenia dla uczniów z dysleksją , dysgrafią, dysortografią.

mgr Justyna Markowiak

 

mgr Justyna Markowiak

Style uczenia się.

mgr Justyna Markowiak

Czy potrafię się uczyć?

mgr Krystyna Lewicka

Style uczenia się.

mgr Krystyna Lewicka

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

mgr Kamila Wieczorek

 

Zajęcia integrujące zespół klasowy.

mgr Kamila Wieczorek

 

Nie bądź małpą – bądź sobą – zajęcia profilaktyczne.

mgr Kamila Wieczorek

W krainie zabawy- zajęcia wspierające rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

mgr Magdalena Kryś

Bliże siebie – dalej od narkotyków.

mgr Przemysław Marcinek

Zagrożenie i szanse związane z używaniem komputera.

 

mgr Przemysław Marcinek

Normatywne i pozanormatywne zachowania seksualne.

mgr Przemysław Marcinek

 

Trening twórczego myślenia- jak wydobyć swój potencjał.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Dla rodziców

Temat

Prowadzący

Współpraca ze szkołą w zakresie profilaktyki przemocy i agresji.

mgr Izabela Skoracka

Rozwijanie kompetencji wychowawczych -Szkoła dla Rodziców, jako jeden ze sposobów.

mgr Izabela Skoracka

Dziecko o SPE w klasie.

mgr Izabela Skoracka

 

 

 

 

Jak pomóc dziecku w czytaniu.

mgr Justyna Markowiak

Jak pomóc dziecku w pisaniu.

mgr Justyna Markowiak

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją.

mgr Justyna Markowiak

Uczeń z dysleksją w domu.

mgr Krystyna Lewicka

Jak pomagać dziecku z dysleksją w czytaniu, pisaniu.

mgr Krystyna Lewicka

Style uczenia się.

mgr Krystyna Lewicka

Usamodzielnianie dziecka.

mgr Kamila Wieczorek

Współpraca ze szkołą w zakresie profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy.

mgr Kamila Wieczorek

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w zespole klasowym.

mgr Kamila Wieczorek

Poczucie własnej wartości dziecka – jak je budować?

mgr Magdalena Kryś

Moc słów- jak chwalić dziecko.

mgr Magdalena Kryś

Dlaczego NIE- wyznaczanie  granic w rodzinie.

mgr Magdalena Kryś

Bliżej siebie – dalej od narkotyków.

 

mgr Przemysław Marcinek

Zagrożenie i szanse związane z używaniem komputera.

 

mgr Przemysław Marcinek

Normatywne i pozanormatywne zachowania seksualne.

mgr Przemysław Marcinek

Cyberprzemoc oraz uzależnienie od środków masowego przekazu- fonoholizm, netoholizm- ocena sytuacji i strategie postępowania.

 

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Samookaleczenia- co zrobić, kiedy moje dziecko się rani.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka.

mgr Anna Gabryś

Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy.

mgr Anna Gabryś

Prawidłowy rozwój mowy dziecka (prezentacja multimedialna).

mgr Mateusz Gabryś

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

1) diagnozujemy poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomagamy dzieci i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież:

 • szczególnie uzdolnioną,
 • niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzimy terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomagamy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieramy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomagamy dzieci i młodzież z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomagamy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpracujemy ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9) współpracujemy z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpracujemy w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny;

12) wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielamy nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzimy edukację dotyczącą ochronę zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielamy, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.