Oferta szkoleniowa - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Leszno

Na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie prowadzona jest:

  • Szkoła dla rodziców.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- komepnsacyjne w szkole.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem zdolnym w szkole.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole.
  • Grupa wsparcia dla psychologów pracujących w szkole.
  • Superwizja dla psychologów ze szkół i placówek oświatowych miasta Leszna.

 

                          Tematyka szkoleń                                 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych/ prelekcje dla nauczycieli

 

 

Temat

Prowadzący

Profilaktyka przemocy i agresji na terenie szkoły.

mgr Izabela Skoracka- warsztat do 20 osób

Samookaleczenia i zachowania autodestrukcyjne.

mgr Izabela Skoracka

Praca z uczniem o SPE.

mgr Izabela Skoracka

 

 

 

 

 

Dysleksja jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

mgr Justyna Markowiak

Ryzyko dysleksji – problem diagnozowanie.

mgr Justyna Markowiak

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.

mgr Justyna Markowiak

Uczeń z dysleksją w szkole.

mgr Krystyna Lewicka

Udzielanie pomocy uczniom z dysleksją - wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem w procesie lekcyjnym.

mgr Krystyna Lewicka

Objawy dysleksji u uczniów klas I- III, IV – VI.

mgr Krystyna Lewicka

Praca z uczniem z autyzmem w placówce oświatowej.

 

 

mgr Kamila Wieczorek

 

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w placówce oświatowej.

 

mgr Kamila Wieczorek

 

Profilaktyka przemocy i agresji na terenie szkoły.

mgr Kamila Wieczorek- warsztat do 20 osób

PoMOCne sposoby komunikowania się w relacjach międzyludzkich.

mgr Magdalena Kryś

Poczucie własnej wartości dziecka – jak je wzmacniać.

mgr Magdalena Kryś

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Dla uczniów

Temat

Prowadzący

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

mgr Izabela Skoracka

Nie bądź małpą – bądź sobą – zajęcia profilaktyczne.

mgr Izabela Skoracka

Ćwiczenia dla uczniów z dysleksją , dysgrafią, dysortografią.

mgr Justyna Markowiak

 

mgr Justyna Markowiak

Style uczenia się.

mgr Justyna Markowiak

Czy potrafię się uczyć?

mgr Krystyna Lewicka

Style uczenia się.

mgr Krystyna Lewicka

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

mgr Kamila Wieczorek

 

Zajęcia integrujące zespół klasowy.

mgr Kamila Wieczorek

 

Nie bądź małpą – bądź sobą – zajęcia profilaktyczne.

mgr Kamila Wieczorek

W krainie zabawy- zajęcia wspierające rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

mgr Magdalena Kryś

Bliże siebie – dalej od narkotyków.

mgr Przemysław Marcinek

Zagrożenie i szanse związane z używaniem komputera.

 

mgr Przemysław Marcinek

Normatywne i pozanormatywne zachowania seksualne.

mgr Przemysław Marcinek

 

Trening twórczego myślenia- jak wydobyć swój potencjał.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Dla rodziców

Temat

Prowadzący

Współpraca ze szkołą w zakresie profilaktyki przemocy i agresji.

mgr Izabela Skoracka

Rozwijanie kompetencji wychowawczych -Szkoła dla Rodziców, jako jeden ze sposobów.

mgr Izabela Skoracka

Dziecko o SPE w klasie.

mgr Izabela Skoracka

 

 

 

 

Jak pomóc dziecku w czytaniu.

mgr Justyna Markowiak

Jak pomóc dziecku w pisaniu.

mgr Justyna Markowiak

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją.

mgr Justyna Markowiak

Uczeń z dysleksją w domu.

mgr Krystyna Lewicka

Jak pomagać dziecku z dysleksją w czytaniu, pisaniu.

mgr Krystyna Lewicka

Style uczenia się.

mgr Krystyna Lewicka

Usamodzielnianie dziecka.

mgr Kamila Wieczorek

Współpraca ze szkołą w zakresie profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy.

mgr Kamila Wieczorek

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w zespole klasowym.

mgr Kamila Wieczorek

Poczucie własnej wartości dziecka – jak je budować?

mgr Magdalena Kryś

Moc słów- jak chwalić dziecko.

mgr Magdalena Kryś

Dlaczego NIE- wyznaczanie  granic w rodzinie.

mgr Magdalena Kryś

Bliżej siebie – dalej od narkotyków.

 

mgr Przemysław Marcinek

Zagrożenie i szanse związane z używaniem komputera.

 

mgr Przemysław Marcinek

Normatywne i pozanormatywne zachowania seksualne.

mgr Przemysław Marcinek

Cyberprzemoc oraz uzależnienie od środków masowego przekazu- fonoholizm, netoholizm- ocena sytuacji i strategie postępowania.

 

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Samookaleczenia- co zrobić, kiedy moje dziecko się rani.

mgr Barbara Domichowska

mgr Lucyna Kurpisz

Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka.

mgr Anna Gabryś

Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy.

mgr Anna Gabryś

Prawidłowy rozwój mowy dziecka (prezentacja multimedialna).

mgr Mateusz Gabryś